Въведение в условията

Моля, запознайте се с настоящите условия, които регламентират вашето посещение, достъп, разглеждане и използване по какъвто и да е начин на уебсайта www.dobiv.bg, както и на услугите, предлагани от него. Трябва да знаете, че посещаването и използването на този уебсайт изисква от вас да се запознаете с настоящите условия, както и да ги приемете. Тези общи условия се прилагат автоматично при първоначален достъп до уебсайта и имат обвързваща сила на договорно споразумение, приложимо за всички версии на уебсайта, независимо дали го използвате през компютър или мобилно устройство.

При положение, че не сте съгласни с всички условия за ползване на този уебсайт, може да го напуснете във всеки един момент.

Данни за дружеството

Администратор на уебсайта

Витагрейн БГ АД

Адрес на управление

Гр. София, България 1408

Ул. Бяла черква 24

Административен адрес

Гр. София, България 1408

Ул. Бяла черква 24

ЕИК 175043447

Ин по ДДС: BG175043447

Термини и понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените термини и понятия се използват със следното значение:

 • Уебсайт - цялата информация, всички авторски изображения, дизайн, текстове и други материали или ресурси които се намират на адрес https://www.dobiv.bg/ или някои от поддомейните на същия адрес.
 • Страница - всяка отделна и неразделна част от уебсайта и последваща името на домейна.
 • Връзка - текстови обект или бутон в страница, който позволява препращане към друга страница или обект.
 • Потребител - всяко физическо или представител на юридическо лице, което използва някоя от услугите на сайта или го е посетил, независимо кога това се е случило.
 • IP Адрес - уникален идентификационен номер, който позволява локализирането на посетителите на уебсайта.
 • Форсмажорно събитие - непредвидено към момента на изготвяне на настоящите общи условия обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
 • Злонамерени атаки - действие или бездействие на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), изпращане на нежелана поща, препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация, извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви, изпращане на вируси или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на уебсайта и на самият уебсайт.

Приложимост

Условията за ползване се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани потребители. Общите условия не разглеждат, нито регламентират каквито и да са въпроси, произтичащи от или свързани с предоставянето на връзки към други сайтове, реклами и софтуер на трети лица. Администраторът не носи отговорност за достоверността, точността и пълнотата на съдържанието на сайтовете, към които Уебсайтът препраща.

Условията за ползване влизат в сила от момента, в който Потребителят осъществи достъп за пръв път до Уебсайта. Те са приложими при първото и всяко следващо посещение и използване на Услугите и ресурсите на Уебсайта и са валидни до преустановяване използването на Уебсайта. Потребителят е отговорен за действията си във връзка с използването на Уебсайта и след прекратяване на неговата употреба.

Условията за ползване могат да се променят или да се актуализират периодично по преценка на Администратора, за което Потребителят ще бъде уведомен. Ако изрично не е указано друго, промените влизат в сила от деня на публикуването им в Уебсайта. Ако не сте съгласни с направените промени или не сте удовлетворени от предлаганите услуги, можете по всяко време да преустановите използването на Уебсайта.

Достъпът до Уебсайта и използването на Услугите се счита за изразено съгласие от страна на Потребителя с настоящите Условия за ползване. С регистрацията си в този Уебсайт, регистрацията за получаване на рекламни известия от него по електронен път (информационен бюлетин) и изпращането на запитване през Уебсайта, потребителят изразява своето изрично и информирано съгласие с настоящите Условията за ползване, с Политиката за поверителност и Политиката за бисквитки на Администратора, публикувани в Уебсайта.

Услуги и съдържание

Услугите в Уебсайта, достъпни за използване от Потребителите, включват следните неизчерпателно изброени възможности:

 • Разглеждане на съдържанието.
 • Разглеждане на предлаганите услуги.
 • Разглеждане на актуални специални предложения / промоционални кампании.
 • Осъществяване на връзка чрез получаване на контакти или попълване на електронно запитване.
 • Всеки потребител на предлаганите услуги може да получи информация за статус на изпълнение на възложена поръчка, допълнителна информация, свързана с нея или информация относно извършени и предстоящи плащания.
 • Всеки потребител може да се абонира за получаване на рекламни известия, новини, съвети или друг вид информация по електронен път / информационен бюлетин/.

По усмотрение на Администратора, Услугите и Специалните предложения могат да бъдат обновявани, модифицирани, допълвани, разширявани или стеснявани по своя обхват и преустановявани по всяко време. Потребителят използва Услугите и Уебсайта на свой собствен риск и отговорност относно съответствието на използваните услуги с неговите представи и очаквания.

Достъп

Услугите в Уебсайта са предназначени за Потребители, които са пълнолетни, както и от правосубектни юридически лица и организации, създадени и/или действащи в съответствие с българското законодателство. С достъпа до Уебсайта и с приемането на настоящите Условия за ползване, Потребителят декларира, че отговаря на тези условия.

Потребителите, които осъществяват достъп до Уебсайта от други територии, извън България са отговорни за своите действия в съответствие с всички приложими местни закони на територията, от която се осъществява достъп до Уебсайта.

Администраторът си запазва правото да откаже достъп до Услугите или да отхвърли искане на Потребител, в случай, че посочената от Потребителя информация е невярна, неточна, непълна, както и в други случаи, по негова преценка.

Достъпът до Услугите не следва да се разглежда или тълкува по никакъв начин като безвъзмездно предоставяне на лицензи или права на собственост, включително авторски права или други права на интелектуална и индустриална собственост.

Всички права, собственост и законни интереси върху Уебсайта, които не са изрично изброени в тези Условия за ползване, принадлежат на Администратора.

Използването на Уебсайта изисква достъп до интернет, включително програма за преглед на съответната интернет страница (браузър) или мобилно приложение.

Права и задължения на потребителя

Потребителят има право да използва законосъобразно услугите в Уебсайта в съответствие с настоящите Условия за ползване. Потребителят може да прекрати по всяко време използването на Услугите чрез напускане на Уебсайта.

Потребителят се задължава:

Да осъществява достъп до Уебсайта чрез технологиите и средствата, предоставени в него, реализирани чрез нормалната функционалност на Уебсайта и да го използва законосъобразно, съгласно предназначението му и в съответствие с настоящите Условия за ползване.

Да не възпроизвежда, копира, дублира, модифицира, създава производни или адаптирани, цели или отделни части от Уебсайта и да не предоставя в каквато и да е форма или по какъвто и да е друг начин, с комерсиална или некомерсиална цел, каквато и да е информация, съдържание, данни за потребители, технология или ноу-хау, извлечени в цялост или частично от Уебсайта, включително от неговите мобилни версии и приложения.

Да не разстройва пълната или частична функционалност на Уебсайта, да не претоварва трафика и да не генерира прекомерно голям трафик, да не прави опит за получаване на неоторизиран достъп до каквато и да е част от Уебсайта или до съответните компютърни системи, сървъри или мрежа, поддържани от Администратора или свързани с него.

Да не нарушава поверителността на други потребители на Уебсайта чрез събиране, съхранение и разпространение на информация за други потребители, с изключение на случаите, когато тези действия са съвместими със законовите разпоредби.

Права и задължения на администратора

Да блокира достъпа на Потребител до целия Уебсайт, без задължение за уведомяване или посочване на причини в следните, неизчерпателно изброени случаи:

 • Потребителят нарушава настоящите Условия за ползване или приложимото действащо законодателство;
 • Потребителят уврежда интересите на други потребители, на Администратора или на трети страни;
 • Администраторът е получил разпореждане от съдебни или разследващи органи;
 • При извършване, опит или реална опасност да бъдат извършени от Потребителя или от лица, използващи неговия IP адрес, незаконни действия или действия, с които се застрашава сигурността и функционирането на Уебсайта и/или Системата, която го задвижва.

Да прави промени в Уебсайта и Услугите във връзка с поддържането, развитието или подобряване качеството на Услугите, да разширява или стеснява обхвата на услугите по всяко време, по свое усмотрение и без задължение за посочване на причини за своите търговски решения. Администраторът може по свое усмотрение във връзка с кампании да предоставя бонуси, поощрения и други стимули на избрани от него категории потребители. Администраторът има право без предварително уведомление да променя цените на определени продукти в зависимост от състоянието на пазара на съответните продукти с цел оптимизиране на цените и привеждането им в съответствие с актуалните пазарни цени.

Да организира промоции, оферти, игри, анкети, проучвания с цел подобряване качеството на Услугите, които предоставя.

Администраторът не носи отговорност за:

Действия на потребители и трети лица, които представляват нарушение на настоящите Условия за ползване и за вреди, причинени от неточна, недостоверна или заблуждаваща/подвеждаща информация от потребители на Уебсайта и трети лица.

Каквито и да са публикации в Уебсайта или извън него, които не са създадени от самия Администратор.

Администраторът не дава гаранции за:

Уебсайтът да се поддържа неограничено във времето и/или да остане непроменен по отношение на своите външен вид и характеристики.

Интелектуална собственост

Потребителят приема и се съгласява, че съдържанието на Уебсайта, различно от потребителското съдържание, включително, но не само: текстове, софтуер, кодове, графики, снимки, звуци, музика, видео, интерактивни функции и подобни („Съдържание”), както и търговските марки, регистрирани и нерегистрирани дизайни, са собственост на Витагрейн БГ АД или са лицензирани от съответните правоносители и са защитени с авторски и други права на интелектуална собственост. Във връзка с предоставянето на услугите, Уебсайтът може да съдържа някои обекти на интелектуална собственост, притежание на трети страни. Използването на тези обекти може да бъде предмет на лицензионно споразумение, сключено между тези трети страни и Витагрейн БГ АД. Потребителят се задължава да не извършва никакви действия, изразяващи се в реверсиран инженеринг, декомпилиране или отделяне по друг начин на тези обекти, като никоя част от настоящите Условия за ползване не следва да се разбира като предоставяне на права във връзка с тези обекти. Съдържанието и Услугите на Уебсайта се предоставят такива, каквото са, единствено за информация и лична употреба на потребителя, и не могат да бъдат използвани, копирани, пресъздавани, разпространявани, споделяни, излъчвани, изобразявани, продавани или използвани по друг начин за каквито и да било цели, без изричното предварително писмено съгласие на съответния притежател. Витагрейн БГ АД си запазва всички права върху Уебсайта и Съдържанието. Потребителите се задължават да не предприемат действия, свързани с използване, копиране или разпространение на която и да е част от Съдържанието, освен при наличието на изрично съгласие за това, включително всякаква употреба, копиране и разпространение на Съдържанието на трети страни, получени чрез Уебсайта за каквито и да е търговски цели. Всякакви действия по възпроизвеждане, модифициране, създаване на производни обекти, извличане на Съдържанието в цялост или частично, включително, но не само scraping или други форми на извличане на данни и/или пренасяне на Съдържанието на Уебсайта към други източници, както и компилации са изрично забранени. Копирането или възпроизвеждането на Уебсайта, Съдържанието или която и да е част от тях за бъдещо възпроизвеждане или използване, са изрично забранени.

Съобщения и известия

В процеса на регистрация и по всяко време след това Потребителят има възможност да изрази своето изрично съгласие за получаване на маркетинг комуникация, оферти и съвети от Администратора и негови партньори.

Потребителят има право да оттегли своето съгласие за получаване на маркетинг комуникация, оферти и съвети от Администратора и негови партньори по всяко време чрез писмено известие.

Възможно е в процеса на използване на Уебсайта, Потребителят да получава известия относно неговите действия или в отговор на запитване на отправен въпрос.

Поверителност

Използването на този Уебсайт се счита за изразено от Потребителя съгласие личните му данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от Администратора с цел правилното, безпроблемно и пълноценно използване на Уебсайта, съгласно Условията за ползване, Политиката за Бисквитки и Политиката за поверителност, публикуване и постоянно достъпни от долната част на всяка страница на Уебсайта.

Администраторът предприема мерки за защита на личните данни на потребителите, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и други приложими разпоредби на българското и европейското право.

Потребителят се съгласява да получава системна информация и съобщения от Администратора във връзка с използването на Уебсайта, включително, но не само при:

 • Промени в Условията за ползване и приложенията към тях и приложимото законодателство;
 • Промени във вида и характеристиките на Услугите;
 • Промени в цените;
 • Други промени, които засягат съществени права на Потребителите.

При основателни съмнения на Администраторът за нарушение на Условията за ползване на Уебсайта, приложимите закони или разкриване на престъпление или предотвратяване на нарушение, Администраторът има право на достъп до споделените лични данни от потребителите.

Решаване на спорове

При положение, че услугите в Уебсайта не са изпълнени или не са изпълнени в съответствие с разпоредбите на Условията за ползване, Потребителят има право да подаде жалба в електронна форма чрез формата за контакт или чрез писмо на хартиен носител, адресирано до пощенския адрес на Администратора. Жалбата трябва да съдържа най-малко името на Потребителя, електронния адрес, посочен в неговия акаунт, ако разполага с такъв, пощенския му адрес, както и описание на съответната нередност.

Жалбата се подава в срок най-късно до 14 дни след настъпване на съответното основание. Администраторът има право да откаже да разгледа оплаквания, подадени след изтичането на този срок или неотговарящи на горепосочените изисквания.

Ако данните или информацията в жалбата са недостатъчни, Администраторът може да се свърже с Потребителя преди да вземе становище по жалбата, за да попълни липсващите данни и необходима информация.

Администраторът разглежда жалбата в рамките на 14 дни след датата на получаването й. Отговор на жалбата се изпраща на имейл адреса или пощенския адрес, от които Потребителят е изпратил жалбата.

Гореописаната процедура се прилага и по отношение на всякакви други жалби от трети лица, изпратени до Администратора във връзка с Уебсайта. По всички въпроси, които се нуждаят от допълнително уточнение или не са уредени в настоящите Условия за ползване, Потребителят може да се свърже с Администратора чрез формата за контакт.

Надзорен орган за защита правата на потребителите в Република България е Комисията за защита на потребителите с адрес: 1000 гр. София, пл. Славейков № 4А, ет. 3, 4 и 6, тел. 02/933 056 и 02/9884218, телефон на потребителя 0700 111 22, уебсайт: www.kzp.bg.

За всички неуредени от настоящите Условия за ползване въпроси се прилагат разпоредбите на приложимото действащо българско законодателство. Спорове във връзка с използването на Уебсайта и Системата, която го задвижва, които не могат да се разрешат чрез преговори по взаимно споразумение или при условията на алтернативното решаване на потребителски спорове, които може да откриете в уебсайта на Комисията за защита на потребителите на адрес www.kzp.bg, ще се отнасят за разглеждане към компетентния български съд.

Допълнителни разпоредби

Потребителят потвърждава и приема, че Витагрейн БГ АД не носи отговорност за изтриване или невъзможност за съхраняване на съдържанието в Уебсайта. Потребителят се съгласява, че Витагрейн БГ АД си запазва правото по всяко време да променя или прекратява Услугата (или която и да е част от нея) с предизвестие или без и не носи отговорност пред потребителите или третите страни за такава промяна или прекратяване на Услугата. Потребителят приема и се съгласява, че Витагрейн БГ АД по свое собствено усмотрение, има правото (но не и задължението) да ограничава или деактивира неговия достъп, да блокира неговия имейл или IP адрес или по друг начин да прекрати потребителския достъп незабавно и без предизвестие и да премахне всяко съдържание при нарушение на Условията за ползване, свързаните приложения с тях, Политиката за поверителност и приложимото законодателство и законните интереси на Администратора от страна на потребител.

Потребителят приема и се съгласява, че използването на Уебсайта е изцяло на негова отговорност, както и че Уебсайтът се предоставя такъв, какъвто е, без каквито и да е гаранции. Всякакви изрични и подразбиращи се гаранции, включително, но не само, гаранции за пазарна реализация, доходност, годност за определена цел, ненарушаване на права на трети страни, са изрично изключени, доколкото това е позволено от закона. Витагрейн БГ АД не поема отговорност или гаранции, надвишаващи законоустановения минимум относно точността и пълнотата на съдържанието на Уебсайта или съдържанието на който и да е уебсайт на трета страна, свързан с Уебсайта и не поема никаква отговорност относно:

 • Грешки или неточности в съдържанието;
 • Претърпени имуществени или неимуществени вреди от всякакво естество, настъпили в резултат от достъпа до и използването на Уебсайта;
 • Всякакъв неоторизиран достъп до или използване на Услугите и/или всякаква лична или финансова информация, съхранявана чрез тях;
 • Всякакви нарушения или прекъсвания на връзката с Уебсайта;
 • Всякакви бъгове, вируси, троянски коне или други подобни, които могат да бъдат предавани на или чрез Уебсайта от трета страна;
 • Всякакви грешки или пропуски в съдържанието или загуби или вреди, настъпили в резултат на съдържание, което е публикувано, изпратено чрез имейл, комуникирано, излъчено или по друг начин е станало достъпно на Уебсайта.

При никакви обстоятелства Витагрейн БГ АД, неговите служители, ръководство или представители не поемат отговорност за преки, косвени, инцидентни, специални, последващи или други вреди над законоустановения минимум (дори и при наличието на предупреждение на Витагрейн БГ АД за възможността от настъпването на тези вреди), произтичащи по какъвто и да е начин от използването на Уебсайта или Услугата, включително, но не само, когато тези вреди произтичат от правилно или неправилно използване на Уебсайта, от неспособността за използване на Уебсайта, както и от прекъсването, преустановяването, промяната или прекратяването на Уебсайта. Това ограничаване на отговорността следва да се прилага и по отношения на вредите, настъпили в резултат на други услуги или продукти, получени чрез или рекламирани във връзка с Уебсайта или чрез линкове/връзки на Уебсайта, както и в резултат на получена информация, мнения или съвети, предоставени чрез или рекламирани във връзка с Уебсайта или всякакви линкове/връзки на самия Уебсайт. Потребителят разбира и приема, че Витагрейн БГ АД не носи отговорност за публикациите на потребителите или за клеветнически, обидни или незаконни действия от страна на други потребители или трети страни, както и че рискът от вреди, настъпили в резултат от гореизброените, се носи изцяло от Потребителя. Витагрейн БГ АД не дава никакви гаранции, че Уебсайтът е подходящ за използване на други територии. Тези потребители, които осъществяват достъп до Уебсайта от други юрисдикции, действат на свои отговорност и риск, както и носят отговорност относно спазването на местното законодателство.

Правата, които тези Условия за ползване предоставят на потребителите не могат да бъдат прехвърляни от тях на трети лица.